Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://witd.lublin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla większości zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wiraszka – Pawlak, koordynator@witd.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48817406971 w. 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie ul. Diamentowa 2 w Lublinie. Siedziba Urzędu znajduje się na II piętrze.

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno posiada automatycznie rozsuwane szklane drzwi, które prowadzą bezpośrednio do windy. W windzie przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo. Po wyjściu z windy znajdują się szklane drzwi które nie otwierają się automatycznie i nie posiadają siłowników wspomagających otwiera je osoba przebywająca w sekretariacie Drugie wejście do siedziby prowadzi przez klatkę schodową. Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru – na wszystkich piętrach.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
 • W siedzibie nie ma zamontowanego systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia z windy. Dalsze przejście zabezpieczone jest szklanymi drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • W siedzibie Inspektoratu na końcu korytarza znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa WITD goście i interesanci nie poruszają się po siedzibie Inspektoratu samodzielnie. Zawsze towarzyszą im odpowiedni pracownicy, którzy prowadzą konkretne sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W siedzibie Inspektoratu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.