Przejdź do treści

Euro Contrôle Route – pomocne dla kierowcy i przewoźnika

Euro Contrôle Route (ECR) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich, współpracujących w celu poprawienia bezpieczeństwa drogowego, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym. Organizacja została utworzona przez kraje Beneluksu i Francję w 1999 r. na mocy Porozumienia Administracyjnego w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę (Administrative Agreement Euro Contrôle Route). Podstawowym celem Porozumienia Administracyjnego stało się osiągnięcie i zachowanie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie transportu odnoszącego się do pojazdów użytkowych poruszających się w Europie. Obecnie do ECR należy 14 państw europejskich (Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Irlandia, Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Niemcy, Polska, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Węgry, Austria, Hiszpania), a 3 kolejne mają status obserwatora (Słowenia, Czechy, Portugalia). Polska Inspekcja Transportu Drogowego przystąpiła do ECR w 2004 roku. Natomiast w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, sprawowała roczną prezydencję w tej organizacji.

W ramach ECR funkcjonują trzy grupy robocze: ECR-Training, ECR-Harmonie, oraz ECR-TWG (Tacho Web Group).

Grupa robocza ECR-Training zajmuje się realizacją zadań szkoleniowych ECR poprzez organizowanie szkoleń inspektorów w ramach programów wymian dwustronnych, wielostronnych, jak również warsztatów tematycznych. Celem ww. działalności jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach europejskich poprzez wprowadzanie jednolitych procedur kontroli usprawniających pracę inspektorów.

Grupa robocza ECR-Harmonie odpowiedzialna jest za opracowywanie i realizację skoordynowanych działań kontrolnych pomiędzy państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami (co najmniej 6 wspólnych akcji kontrolnych w ciągu roku zgodnie z art. 5 dyrektywy 2006/22/WE PE i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85), umożliwiających optymalne wykorzystanie dostępnych technologii. Ponadto, grupa Harmonie koordynuje systematyczną wymianę informacji między państwami członkowskimi ECR m.in. w zakresie naruszeń przepisów oraz kar nałożonych w związku z takimi naruszeniami popełnianymi przez przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Grupa Harmonie przywiązuje także dużą wagę do kwestii procedur stosowanych podczas kontroli drogowych, transpozycji i interpretacji przepisów europejskich regulacji prawnych, wysokości kar w państwach członkowskich ECR, dążąc przy tym do stosowania najlepszych praktyk w zakresie działań kontrolnych w transporcie drogowym, w szczególności dla zagwarantowania jednolitego podejścia.

Grupę roboczą ECR-TWG tworzą przedstawiciele ECR oraz ROADPOL (European Roads Policing Network). Najważniejsze zadania i obszary współpracy w ramach ww. grupy dotyczą zagadnień związanych ze stosowanymi współcześnie urządzeniami rejestrującymi (tu m.in. kwestia nieuprawnionej ingerencji w urządzenie rejestrujące).

W ramach prac grup roboczych ECR podejmowane są inicjatywy, które mają na celu poprawę współpracy z sektorem transportowym. Przykład takich działań stanowi m.in. wielojęzyczny leksykon stworzony w celu ułatwienia komunikacji między kierowcami i funkcjonariuszami służb kontrolnych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Ww. leksykon jest dostępny na stronie: https://www.euro-controle-route.eu/legislation-info/info/multilingual-lexicon/. Kolejnym przykładem jest elektroniczny formularz tzw. „Complaint desk ” – dostępny również w języku polskim, który umożliwia kierowcom i/lub przedsiębiorcom zgłaszanie uwag odnośnie sankcji nakładanych w wyniku kontroli oraz nieprawidłowości w przeprowadzonych przez funkcjonariuszy służb kontrolnych czynnościach kontrolnych.

Obecnie Inspekcja Transportu Drogowego przewodniczy grupie roboczej ECR Training oraz podgrupie roboczej ECR Harmonie TECHCA ds. stanu technicznego pojazdów i zabezpieczania ładunków, jak również posiada przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym ECR ExCo (Executive Committee).

Więcej informacji dotyczących Euro Contrôle Route można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji.

Źródło: GITD