Przejdź do treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego (RODO)(1)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą, ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin.

Możecie się z nami kontaktować w następujący sposób

  • listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /WITDLublin/skrytka
  • pocztą e-mail: sekretariat@witd.lublin.pl
  • telefonicznie: 81 740-69-71

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Zbigniew Czochra. Możecie się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.

Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą

  • adresu e-mail: iod@witd.lublin.pl
  • listownie: ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 50 UTD[2]).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie jak również organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym WITD w Lublinie przekazał Państwa wniosek.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń [3] oraz podmioty, z którymi WITD w Lublinie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz Archiwum Państwowe.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

[3] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

Accessibility Toolbar