Przejdź do treści

POLITYKA JAKOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE

 1. Polityka Jakości stanowi ważny składnik ogólnej strategii działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.
 2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie został powołany celem kontroli prawidłowości przestrzegania przepisów w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego. Działania Inspektoratu ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg publicznych oraz przeciwdziałania procesowi degradacji dróg na terenie województwa lubelskiego.

Główne cele, które sobie stawiamy to:

 • zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących kwestie transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne oraz przepisów ruchu drogowego
 • zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym,
 • przeciwdziałanie degradacji dróg i ochronę środowiska naturalnego,
 • podniesienie jakości świadczonych usług transportowych przez przedsiębiorców,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców,
 • ochronę rodzimego rynku licencjonowanych przewoźników drogowych,
 • osiągnięcie statusu wiodącego ośrodka wiedzy o krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym.
 1. Realizacja wyznaczonych celów jakościowych odbywa się w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowy, bezstronny i zgodny z prawem, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i pracowników Inspektoratu.
 2. Gwarancją realizacji wyznaczonych celów jest:
 • stałe doskonalenie systemu zarządzania,
 • przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów prawa i aktów wewnętrznych,
 • wykształcona i doświadczona kadra,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na każdym stanowisku,
 • nieustanne modernizowanie stanowisk pracy poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych adekwatnych do potrzeb oraz możliwości finansowych Inspektoratu,
 • budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w wykonywanie zadań,
 • otwartą politykę informacyjną,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów,
 • doskonalenie współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi, prowadzące do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji zadań,
 • ciągły monitoring procesów oraz identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Inspektoratu.
 1. Niniejsza Polityka stanowi ramy dla celów stawianych w systemie zarządzania i podlega regularnemu przeglądowi pod kątem jej przydatności dla organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28 12:15:49