Przejdź do treści

Certyfikaty S

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Telefon 81 740 69 71 do 73, Fax 81 740 64 37
ul Diamentowa 2
20-447 Lublin

lub

Telefon: 22 220 43 51, Fax: 22 220 43 07
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2013 r., poz. 1679).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916).\
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z dnia 26 listopada 2015 r.)

Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
 •  wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
 •  wniosek o zmiana_certyfikatów potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
 •  wniosek o wtórnik certyfikatów certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie certyfikatów (CP1potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO III bezpieczny, EURO IV bezpieczny, lub EURO V bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO IV bezpieczny, EURO V bezpieczny, EEV bezpieczny lub EURO VI bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatów:

250 zł – wydanie certyfikatu dla pojazdu

100 zł – wydanie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.

Wniosek o wznowienie certyfikatów (CP2potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dotychczas wydanego certyfikatu,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatów:

150 zł – wznowienie certyfikatu dla pojazdu,

65 zł – wznowienie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.

Wniosek o zmianę certyfikatów (CP3)potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu :

 • kopia dowodu rejestracyjnego albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za zmianę certyfikatu ( 30 zł ).

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów (CP4)potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu :

 • zaświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (OCP),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika certyfikatu ( 30 zł ).

Informacje dodatkowe

Wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie tut. Inspektoratu bądź przesłać pocztą.

Forma odbioru certyfikatu :

– osobista – przedsiębiorca bądź osoba upoważniona, ( w przypadku os. upoważnionej – opłata w wys. 17 zł na konto właściwego Urzędu Miasta )

– przesyłka kurierska – na koszt przedsiębiorcy wskazaną firmą kurierską (domyślnie GLS).

 Opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem.

Wpłaty należy dokonać na konto

Nr rachunku NBP O/ LUBLIN 34 1010 1339 0056 2713 9130 0000

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Diamentowa 2
20 – 447 Lublin

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

W tut. Inspektoracie można również nabyć :

 • książka formularzy podróży ( 50 zł )
 • książka formularzy jazdy INTERBUS ( 50 zł )